طرز تهیه استیک

طزر تهیه استیک با فرهای سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

طرز تهیه بادمجان شکم پاره

طرز تهیه بادمجان شکم پاره با فر های سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

طرز تهیه پای چوپان

طرز تهیه پای چوپان با فر های سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

طرز تهیه پیتزا

 طرز تهیه پیتزا با فر های سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

طرز تهیه سیب زمینی ویژه

طرز تهیه سیب زمینی ویژه با فرهای سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

طرز تهیه ماهی متن جان

طرز تهیه ماهی متن جان با فر های سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

طرز تهیه مرغ ناردونی

طرز تهیه مرغ ناردونی با فر های سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

بازگشت به بالا