نوزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی – نمایشگاه بین المللی تهران