بیست و هفتمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، در کنار تبریزی های عزیز