تنها راه ریشه کن شدن بیماری کرونا انجام واکسیناسیون است. عملیات مرحله اول واکسیناسیون سراسری کوید-۱۹ برای کارکنان شرکت الباگاز در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ در محل کارخانه الباگاز واقع در آینه ورزان دماوند انجام شد.