سی سال تولید ملی – کارخانه الباگاز
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
آیدیران آلتون
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارخانه الباگاز