آیدیران 96
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
سی سال تولید ملی – کارخانه الباگاز
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم تجلیل از صنعتگران برتر