مراسم تجلیل از صنعتگران برتر
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
کارخانه الباگاز
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سی سال تولید ملی – کارخانه الباگاز