گرچه استفاده از هود در آشپزخانه‌ قدمت زیادی دارد اما همه گیر شدن آن مربوط به چندین سال گذشته است. دلیل هم واضح است؛ با کوچک‌تر شدن خانه‌های امروزی، وجود آپارتمان‌های چند طبقه و افزایش خانه سازی، نیاز به داشتن تهویه مناسب در خانه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.