فرم استخدام

مشخصات عمومی
نام پدر :
نام پدر خود را وارد نمایید
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید
نام خانوادگی :
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام :
نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید
کد ملی :
کد ملی خود را وارد نمایید
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
محل صدور :
محل صدور خود را وارد نمایید
لطفا محل صدور خود را وارد نمایید
لطفا محل صدور خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه :
شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
مدت سابقه (بر حسب ماه) :
مدت سابقه بیمه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره بیمه :
شماره بیمه خود را وارد نمایید
لطفا شماره بیمه خود را وارد نمایید
لطفا شماره بیمه خود را وارد نمایید
جنسیت :
 • جنسیت خود را مشخص نمایید
 • آقا
 • خانم
جنسیت خود را مشخص نمایید
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید
تاریخ تولد :
1350/01/01 به عنوان مثال
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
تعداد افراد تحت تکفل :
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تعداد فرزند :
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وضعیت تاهل :
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید
توضیحات معافیت :
توضیحات معافیت
لطفا توضیحات معافیت را وارد کنید
لطفا توضیحات معافیت را وارد کنید
وضعیت نطام وظیفه :
لطفا وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنید
لطفا وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنید
گروه خونی :
گروه خونی خود را وارد نمایید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نوع معافیت :
نوع معافیت خود را مشخص کنید
لطفا نوع معافیت خود را مشخص کنید
لطفا نوع معافیت خود را مشخص کنید
تاریخ اخذ پایان خدمت :
تاریخ اخذ پایان خدمت خود را وارد نمایید
لطفا تاریخ اخذ پایان خدمت را وارد کنید
لطفا تاریخ اخذ پایان خدمت را وارد کنید
مدت خدمت :
مدت خدمت خود را مشخص نمایید
لطفا مدت خدمت را وارد کنید
لطفا مدت خدمت را وارد کنید
ایمیل :
آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
شماره تلفن همراه :
شماره همراه خود را وارد نمایید
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید
شماره تماس ثایت :
شماره تماس ثابت خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس ثایتدخود را وارد کنید
لطفا شماره تماس ثایتدخود را وارد کنید
کد پستی :
کد پستی خود را وارد نمایید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس :
آدرس خود را وارد نمایید
لطفا آدرس خود را وارد نمایید
لطفا آدرس خود را وارد نمایید
شهر :
شهر محل زندگی را وارد نمایید
لطفا شهر محل زندگی را وارد نمایید
لطفا شهر محل زندگی را وارد نمایید
مشخصات بستگان درجه یک

سایر توضیحاتشغلتحصیلاتشماره تماسنام و نام خانوادگینسبت


سایر توضیحات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شغل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تحصیلات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تماس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نسبت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق شغلی

علت قطع همکاریشماره تماسآخرین حقوق دریافتیتاریخ پایاان کارتاریخ شروع کارعنوان شغلیتعداد کارکناننام سازمان


علت قطع همکاری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تماس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آخرین حقوق دریافتی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ پایان کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ شروع کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان شغلی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تعداد کارکنان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام سازمان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
لطفا توضیح دهید :
توضیحات را وارد نمایید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا در حال حاضر مشغول کار دیگری (به صورت پاره وقت یا تمام وقت ) هستید:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق تحصیلی

سایر توضیحاتمعدلتاریخ اخذ مدرکمحصل تحصیلرشته / گرایش تحصیلیمقطع تحصیلی


سایر توضیحات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
معدل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ اخذ مدرک
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل تحصیل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
رشته / گرایش تحصیلی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • مقطع تحصیلی
 • دیپلم
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
مقطع تحصیلی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
لطفا توضیح دهید :
لطفا توضیح دهید :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا همچنان مشغول به تحصیل هستید :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آشنایی با نرم افزار

مدرکمیزان تسلطعنوان نرم افزار


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان نرم افزار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آشنایی با زبان های خارجه

مدرکسطح درکسطح نگارشسطح مکالمهزبان


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • انتخاب کنید
 • استامبلی
 • انگلیسی
 • روسی
 • عربی
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق آموزشی

مدرکمحل برگزاریمدت دورهعنوان دوره


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
انتخاب کنید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل برگزاری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مدت دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق علمی پژوهشی

توضیحاتعنوان


توضیحات علمی پژوهشی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سایر
نوع بیماری :
نوع بیماری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا سابقه بیماری خاصی داشته اید :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا در صورت لزوم امکان اضافه کاری ، شب کاری و ماموریت به شهرستان ها را دارید :(لطفا انتخاب کنید)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات سابقه کیفری :
توضیحات سابقه کیفری :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تا کنون سابقه کیفری داشته اید :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
از چه تاریخی آماده همکاری با سازمان میباشید :
تاریخ آماده همکاری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات منع استخدامی :
توضیحات منع استخدامی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا منع استخدامی دارید :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
حقوق و مزایای درخواستی (به ریال ) :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
خود را برای کدام مشاغل مناسب میدانید ، لطفا به ترتیب وارد نمایید:
ارسال رزومه :
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مشاغل مورد نظر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
لطفا تایید نمایید
لطفا تایید نمایید
بازگشت به بالا