آیا تماس با واحد خدمات به راحتی انجام گرفت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین از قبل ، زمان مراجعه را با شما هماهنگ کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین در زمان هماهنگ شده مراجعه کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین خود را معرفی نمود و کارت شتاسایی ارائه کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین لباس فرم پاکیزه و مرتب بر تن داشت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا آموزش نحوه استغاده از محصول به درستی انجام گرفته است؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا برخورد تکنسین مودبانه بود؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین پس از نصب ،فاکتور ارائه داده و جزئیات هزینه را توضیح دادند؟
فیلد مورد نیاز است!
این هزینه بابت چه بود ؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین پس از نصب ، فاکتور ارائه داده و جزئیات را توضیح دادند؟
فیلد مورد نیاز است!
با توجه به خدماتی که از الباگاز دریافت نموده اید (از زمان تماس تا ارائه خدمت)، از نمره 0 تا 10 چه نمره ای را در نظر میگیرید؟
-
+
فیلد مورد نیاز است!
بازگشت به بالا