مشخصات متقاضی عاملیت فروش

شماره شناسنامه/ شماره ثبت:
شماره شناسنامه/ شماره ثبت:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ تولد/ تاریخ ثبت:
1398/12/12
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام و نام خانوادگی/ نام شرکت:
نام و نام خانوادگی/ نام شرکت:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
متقاضی عاملیت فروش:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کد ملی/ شناسه ملی:
کد ملی/ شناسه ملی:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کد اقتصادی:
کد اقتصادی:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سابقه کار:
سابقه کار:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره جواز کسب:
شماره جواز کسب:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نوع پروانه کسب:
نوع پروانه کسب:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کد پستی:
کد پستی:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شهر:
شهر:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شهرستان:
شهرستان:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
استان:
استان:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس محل سکونت/ دفتر:
آدرس محل سکونت/ دفتر:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نوع مالکیت :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره همراه:
شماره همراه:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن :
تلفن :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات فروشگاه

تاریخ تاسیس:
1398/12/12
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مسئول فروش:
مسئول فروش:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام مالک:
نام مالک:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام فروشگاه:
نام فروشگاه:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
متراژ:
بر حسب متر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کد پستی:
کد پستی:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن/ فکس:
تلفن/ فکس:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس فروشگاه :
آدرس فروشگاه :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وبسایت :
وبسایت :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ایمیل:
Your Email Address
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وضعیت مالکیت:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات:
توضیحات:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات انبار

متراژ:
بر حسب متر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نوع مالکیت:
نوع مالکیت:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کد پستی:
کد پستی:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن/ فکس:
تلفن/ فکس:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس انبار :
آدرس انبار :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

سوابق همکاری با شرکت ها

توضیحات
توضیحات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
متوسط حجم خرید ماهانه
متوسط حجم خرید ماهانه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مدت زمان همکاری
مدت زمان همکاری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
برند
برند
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام شرکت/ شخص
نام شرکت/ شخص
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

سایر

در چه صنفی فعالیت دارید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
در چه محلی فعالیت دارید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تمرکز اصلی شما جهت فروش کدامیک از محصولات شرکت می باشد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
پیش بینی مبلغ کارکرد سالیانه:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
در چه سطحی مایل به همکاری با شرکت هستید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آپلود عکس 3 * 4
حجم آپلود 100کیلوبایت
jpg|jpeg|png|gif
لطفا تصویر را رسال نمایید
لطفا تصویر را رسال نمایید
در صورت همکاری با شرکت، حداقل میزان خرید شما چقدر خواهد بود؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
كليه موارد مندرج در اين فرم را تاييد نموده و به شركت اجازه ميدهم در صورت اثبات عدم صحت مندرجات اين فرم، کتمان یا ارائه مطالب خلاف واقع، هر زمان كه مختار باشد نسبت به خاتمه همکاری با اينجانب اقدام یا در نحوه همکاری تجدید نظر نمايد. ضمنا آگاهم كه با تكميل اين درخواست شركت ملزم به همکاری با اينجانب نمي‏باشد.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
بازگشت به بالا